Соопштенија

 • Согласност за нацрт годишна програма на Националната установа +

 • Одлука за работно време летен период 2023-та +

 • Литературен конкурс за ЕСЕЈ на „Поетските љубови, маки и сонувања по родното место на Ацо Шопов“ +

  ПОГЛЕДИ ГО КОНКУРСОТ НА СЛЕДНИОВ Прочитај повеќе
 • Jавен оглас и пријава за вработување во НУУБиблиотека „Гоце Делчев„-Штип +

  ЛИНК ДО ОГЛАС ЛИНК ДО Прочитај повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2022“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО Националната установа - Универзитетска библиотека

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Зачленување:

Важечки документи за идентификација (лична карта, пасош, ученичка книшка, студентска легитимација, индекс);

Годишната чланарина е 150 денари и истата се обновува по истекот на рокот на траење на картичката (запишано на самата картичка). Лицето добива членска картичка со број, која е потребно да ја има при себе при секоја посета на библиотеката.

Покрај обичното зачленување се нуди можност за фамилијарно зачленување за 300 денари.

Годишната членарина за инфобусот е 50 денари.

За членската картичка и позајмувањето на книги:

- Истата не е пренослива;

- Во случај да ја загуби, членот мора веднаш да ги информира надлежните библиотекари;

- Се издаваат најмногу по две книги на едно позајмување кои можат да се задржат најмногу 15 дена од денот на позајмувањето;

- Во случај членот да не ја врати книгата навреме, се испраќа опомена. По третата опомена, членот ќе биде теретен со парична казна;

- Во случај членот да ја оштети позајмената книга, должен е да ја надомести парично вредноста на книгата или да купи иста таква и да ја врати во библиотеката;

- Се додека не се вратат позајмените книги на таа членска книшка не се издаваат нови книги;

Посета на библиотеката и однесување во просториите:

- Носете ја членската картичка со себе при секоја Ваша посета на библиотеката;

- Позајмувањето на карти, магазини, периодики, дневна штампа е можно само во просториите на библиотеката (читалните). Достапни се и аудио-касетите и ЦД-та од фондот на библиотеката;

- Посебните наслови на стручни книги, речници и други ретки изданија можат да се позајмат само за користење во просториите на библиотеката;

- Хендикепирани лица можат да изнајмуваат книги по телефон а достават до нивниот дом е од страна на библиотечните служби;

- Пушење, зборување на висок тон, викање, јадење и пиење не се дозволени во просториите на библиотеката;

- Животните и домашните миленичиња немаат пристап во просториите на библиотеката;

- Потребен е културен однос кон библиотекарите и другите посетители на библиотеката и одржување на тишина.

Губење на статусот „член“

- Во колку членот постојано ги крши правилата на однесување во библиотеката;

- Во колку членот и покрај сите мерки на предупредување уредно не ги врати библиотечните материјали и не сака да ја плати цената за оштетените библиотечни материјали;

- Во колку ја злоупотребува членската книшка;

- Членството се обновува по надоместувањето на вредноста на оштетените материјали односно по нивно враќање во библиотеката.